Solarni sistemi, Solarni paneli  i komponente solarnih sistema za vikendice ili vašu kuću izuzetnog kvaliteta i pouzdanosti na jednom mestu. U ponudi su gotovi kompleti manjih solarnih sistema kao i pojedinačne komponente: Monokristalni i Polikristalni paneli, Sinusni inverteri, Kontroleri punjenja, MC konektori, Nosači panela i  ostala oprema. Najniže cene i veliki izbor proizvoda u našoj maloprodaji ili veleprodaji. U nastavku možete pogledati ponudu solarnih sistema i komponenata i izabrati idealne koje odlikuje povoljna cena.

Solarni sistemi su se u ranijem periodu uglavnom koristili za napajanje objekata bez pristupa napajanju od strane distributivne mreže, kao što su vikendice, telekomunikacioni objekti na udaljenim lokacijama. To su tzv. OFF grid solarni sistemi.

U novije vreme, solarni sistemi se sve više koriste na objektima koji su priključeni na elektrodistributivnu mrežu, u cilju uštede električne energije. Ovi sistemi nalaze primenu kako na privrednim objektima tako i na domaćinstvima. Ovde je reč o ON grid solarnim sistemima.

Primena solarnih sistema:

  • Solarni sistem za domaćinstva
  • Solarni sistem za vikendice
  • Solarni sistem za brodove, kamp vozila
  • Solarni sistem za privredne objekte
  • Solarni sistem za navodnjavanje u poljoprivredi
  • Solarna rasveta i solarni telekomunikacioni sistemi

Šta je solarna energija?

Solarna energija predstavlja energiju Sunca koja je rezultat skoro večite nuklearne reakcije kojom se u obliku magnetnog zračenja oslobađa 2,1⋅1015 kWh/dan. Zbog toga se smatra obnovljivim i stalnim izvorom energije. Svi biološki procesi su direktno ili indirektno povezani sa sunčevim zračenjem i ono predstavlja uslovni resurs života na Zemlji.

Koliko energije dospe sa Sunca na Zemljinu površinu?

Količina sunčeve energije koja dospe do Zemlje u toku samo jednog sata je jednaka količini energije koju ljudi potroše tokom cele godine. Nažalost, postojeća tehnologija nije u mogućnosti da iskoristi svu tu energiju. Solarna energija pada na površinu Zemlje brzinom od 120 petawatts, (1 petawatt = 1015 watts), a to znači da sva energija od Sunca koja je dobijena u jednom danu može zadovoljiti svetske potrebe za više od 20 godina. Takođe, smatra se da 1% dostupne solarne energije može da obezbedi rastuće potrebe za energijom u 21. veku. Međutim, postojeći solarni sistemi su u mogućnosti da pretvore samo jedan deo ove energije u toplotnu i električnu energiju koja je ljudima najpotrebnija. Naučnici vredno tragaju za efikasnijim sistemima.

Šta je potrebno od prateće opreme uz fotonaponske solarne panele da bi se obezbedilo pravilno funkcionisanje sistema?

Pored osnovnih komponenti koje svaki fotonaponski sistem poseduje, za normalno funkcionisanje potrebna je i prateća oprema: baterije, kontroler, inverteri (invertori), regulatori punjenja, noseće konstrukcije i softverski program za praćenje procesa. Zbog variranja intenziteta sunčeve energije, retki su slučajevi u kojima solarni paneli direktno napajaju električne uređaje. Energija koja dospeva iz solarnog panela skladišti se u standardne olovne baterije, standardnog opsega od 12 V. Kao i solarne ćelije, više baterija mogu se povezivati redno i paralelno za povećanje napona i kapaciteta.

Za skladištenje energije kod solarnih sistema primenjuje se više vrsta baterija s ciklusom dubokog pražnjenja: baterije s tečnim elektrolitom, GEL ili AGM baterije. Struja koja se proizvede u solarnoj ćeliji dospeva putem kablova do kontrolera, čija je funkcija sprečavanje prekomernog punjenja baterije. Pomoću kontrolera reguliše se protok električne energije u baterijama i iz njih. Zbog proizvodnje jednosmerne struje u solarnoj ćeliji ona se mora pretvoriti u aizmeničnu. Inverter obavlja funkciju pretvaranja iz jednosmerne u naizmeničnu struju. Postoje specijalni inverteri koji se primenjuju kod direktno povezanih sistema na elektrodistributivnu mrežu (on grid sistemi), jer omogućavaju sinhronizovan rad solarnih fotonaponskih sistema i vraćanje električne energije nazad u mrežu.

Od čega zavisi upotreba solarne energije?

Efikasnost solarnih sistema zavisi od geografskih parametara, odnosno osunčanosti, oblačnosti, senke objekata, konfiguracije terena i zagađenosti vazduha, ali zavisi i od društveno-političke situacije na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i od ekonomskih i socijalnih karakteristika društva. Društveno-politička situacija može da podstakne razvoj solarnih sistema. Visoka ekološka svest stanovništva o negativnom uticaju fosilnih goriva na životnu sredinu i klimu podstiče donosioce odluka da se usmere ka obnovljivim izvorima energije, održivom razvoju, energetskoj efikasnosti i čistim tehnologijama. S druge strane, niska ekološka svest i nedefinisana državna politika utiču na veća ulaganja u neobnovljive izvore energije. Primena solarnih sistema u domaćinstvima je uslovljena ne samo svešću o važnosti njihove primene već i ekonomskim standardom

Šta je pasivan način korišćenja solarne energije?

Solarna energija može da se koristi pasivno, aktivno i kombinovano. Pasivno korišćenje podrazumeva pravilno i efikasno projektovanje i izgradnju objekata u prostoru, tako da osunčanost prostorija bude najpovoljnija za boravak ljudi (npr. na hladnim geografskim širinama osunčanost prostorija u kojima ljudi najviše borave treba da bude najveća).

Šta je aktivni način korišćenja solarne energije?

Aktivno korišćenje solarne energije je pretvaranje solarne energije u druge vidove energije upotrebom solarnih sistema (npr. korišćenjem fotonaponskih ćelija solarna energija se pretvara u električnu).

Šta je kombinovan način korišćenja solarne energije?

Kombinovano korišćenje solarne energije podrazumeva postavljanje solarnih sistema i uređaja na objekte koji su izgrađeni kao pasivni prijemnici solarne energije.

Da li solarni sistemi mogu uticati na uštedu materijala?

Solarni sistemi povezani na distributivnu mrežu će u budućnosti smanjiti potrebu prenosnih i distributivnih vodova od ermoelektrana, nuklearnih ili velikih hidroelektrana.

Solarni sistemi

Prikaz 1–30 od 185 rezultata

4.90/5 od 58 komentar/a
Solarni sistemi

Prikaz 1–30 od 185 rezultata