Uslovi korišćenja

1.

Borik PLUS d.o.o. vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade. Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

2.

Pre prikupljanja podataka, Borik PLUS d.o.o. obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

• Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka Borik Plus d.o.o. Beograd, sa sedištem u ulici Partizanske Avijacije 4, 11000 Beograd.
• Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Borik PLUS d.o.o. internet platforme, bezbednost korisnika Borik PLUS d.o.o. internet platforme, i omogućavanje elektronske trgovine korisnicima Borik PLUS d.o.o. internet platforme u skladu sa zakonom.
• Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine, kupaca i prodavaca, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
• Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Borik Plus d.o.o. Beograd koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, lica sa kojima korisnik stupa u obligacioni odnos (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa) kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.
• Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik Borik PLUS d.o.o. internet platforme nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o oglašavanju radi ostvarivanja svojstva korisnika Borik PLUS d.o.o. internet platforme.
• Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak svojstva korisnika, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja svojstva korisnika, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.
• Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

3.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su:
Ime i prezime, adresa, broj mobilnog telefona, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa servisima.

4.

Način korišćenja Borik PLUS d.o.o. je uređen Uslovima korišćenja Borik PLUS d.o.o..

5.

Sva opšta akta Borik Plus d.o.o. Beograd moraju biti u skladu sa ovim Pravilma. Ukoliko neki opšti akt Borik PLUS d.o.o. nije u skladu sa ovim Pravilima u pogledu zaštite podataka podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovih Pravila.

6.

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja i objave na Borik PLUS d.o.o. internet stranici.